Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
án sát
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Chức quan trông coi việc hình trong một tỉnh, dưới thời phong kiến.
Comments and discussion on the word "án sát"