Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ụt ịt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. (Lợn) kêu nhỏ và liên tiếp: Lợn kêu ụt ịt trong chuồng.
Related search result for "ụt ịt"
Comments and discussion on the word "ụt ịt"