Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
dissimilation
/'disimi'leiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • (ngôn ngữ học)
  • sự làm cho không giống nhau, sự làm cho khác nhau
Related search result for "dissimilation"
Comments and discussion on the word "dissimilation"