Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
domination
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự thống trị, sự đô hộ
  • La domination des colonialistes
   sự thống trị của bọn thực dân
 • sự chế ngự, sự kiềm chế
  • Domination morale
   sự chế ngự về mặt đạo đức, ảnh hưởng về mặt đạo đức
  • Domination de soi -même
   sự tự kiềm chế
 • (số nhiều) thiên thần thượng đẳng
Related search result for "domination"
Comments and discussion on the word "domination"