Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se ratatiner
Jump to user comments
tự động từ
  • quắt lại
  • con rúm lại, co quắp
    • Une femme qui se ratatine dans ses pauvres vêtements
      một người đàn bà co quắp trong bộ quần áo tồi tàn
Related search result for "se ratatiner"
Comments and discussion on the word "se ratatiner"