Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
tam quyền phân lập
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nguyên tắc chính trị của các nước tư sản, chia chính quyền ra làm ba bộ phận đứng riêng nhau là quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp.
Related search result for "tam quyền phân lập"
Comments and discussion on the word "tam quyền phân lập"