Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show

1. tố
1. tơ trắng
2. trắng nõn
3. chất
Số nét: 10. Loại: Phồn thể, giản thể. Bộ: 糸 (mịch)