Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show

1. tiên, người đã tu luyện
2. đồng xu
Số nét: 5. Loại: Phồn thể, giản thể. Bộ: 人 (nhân)