Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show

1. âm
1. bóng râm
2. che chở
Số nét: 14. Loại: Phồn thể. Bộ: 广 (nghiễm)


2. ấm
1. bóng râm
2. che chở
Số nét: 14. Loại: Phồn thể. Bộ: 广 (nghiễm)