Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show

1. âm
1. bóng râm
2. che chở
Số nét: 15. Loại: Phồn thể. Bộ: 艸 (thảo)


2. ấm
1. bóng râm
2. che chở
Số nét: 15. Loại: Phồn thể. Bộ: 艸 (thảo)