Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show

1. âm
1. bóng mát
2. mặt trái, mặt sau
3. số âm
4. ngầm, bí mật
Số nét: 11. Loại: Phồn thể. Bộ: 阜 (phụ)