Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show

1. âm
âm, tiếng
Số nét: 9. Loại: Phồn thể, giản thể. Bộ: 音 (âm)