Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
tình nghĩa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cảm tình và ân nghĩa: Tình nghĩa vợ chồng.
Related search result for "tình nghĩa"
Comments and discussion on the word "tình nghĩa"