Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
xàm xĩnh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • bêtement; à tort et à travers
    • Ăn nói xàm xĩnh
      parler à tort et à travers
Related search result for "xàm xĩnh"
Comments and discussion on the word "xàm xĩnh"