Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
affinité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự tương tự, sự giống nhau; quan hệ thân cận
  • Affinité de goûts
   sở thích giống nhau
  • Affinité linguistique
   quan hệ thân cận về mặt ngôn ngữ
 • (hóa học) ái lực
 • (sinh vật học) độ giống nhau; độ tương hợp
 • (toán học) tính afin
 • (từ cũ, nghĩa cũ) quan hệ thông gia
Related words
Related search result for "affinité"
Comments and discussion on the word "affinité"