Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
judgment
/'dʤʌdʤmənt/ Cách viết khác : (judgement) /'dʤʌdʤmənt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự xét xử
  • to pass (give, render) judgment on someone
   xét xử ai
 • quyết định của toà; phán quyết, án
  • the last judgment
   (tôn giáo) phán quyết cuối cùng (của Chúa)
 • sự trừng phạt, sự trừng trị; điều bất hạnh (coi như sự trừng phạt của trời)
  • your failure is a judgment on you for being so lazy
   sự thất bại của anh là một trừng phạt đối với cái tội lười biếng của anh đấy
 • sự phê bình, sự chỉ trích
 • ý kiến, cách nhìn, sự đánh giá
  • in my judgment
   theo ý kiến tôi
 • óc phán đoán, sức phán đoán, óc suy xét; lương tri
  • to show good judgment
   tỏ ra có óc suy xét
  • a man of sound judgment
   người có óc suy xét chắc chắn; người biết suy xét
Related search result for "judgment"
Comments and discussion on the word "judgment"