Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
T34
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tên gọi loại xe tăng hạng trung của Liên Xô trước đây được sử dụng trong kháng chiến chống Mĩ, nặng 32 tấn, kíp xe 5 người, tốc độ lớn nhất 55km/h
Comments and discussion on the word "T34"