Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
all-clear
/ɔ:l'kliə/
Jump to user comments
danh từ
  • còi báo an (lúc báo động phòng không)
Related search result for "all-clear"
Comments and discussion on the word "all-clear"