Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
appraisable
/ə'preizəbl/
Jump to user comments
tính từ
  • có thể đánh giá được; có thể định giá được
Related search result for "appraisable"
Comments and discussion on the word "appraisable"