Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
check-up
/'tʃek'ʌp/
Jump to user comments
danh từ
  • sự kiểm tra, sự kiểm soát; sự kiểm lại; sự kiểm tra toàn bộ (sức khoẻ...)
Related search result for "check-up"
Comments and discussion on the word "check-up"