Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
civil-spoken
/'sivl'spoukn/
Jump to user comments
tính từ
  • lịch sự, phong nhã, nhã nhặn, có lễ độ (ăn nói)
Related search result for "civil-spoken"
Comments and discussion on the word "civil-spoken"