Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
claironner
Jump to user comments
nội động từ
 • thổi kèn
 • kêu vang (như kèn)
  • Coq qui claironne
   gà gáy kêu vang
 • (nghĩa bóng) vui như hội
ngoại động từ
 • loan báo ầm ĩ
  • Claironner une nouvelle
   loan báo ầm ĩ một tin tức
Comments and discussion on the word "claironner"