Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
companionableness
/kəm,pænjənə'biliti/ Cách viết khác : (companionableness) /kəm'pænjənəblnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính dễ làm bạn, tính dễ kết bạn
Comments and discussion on the word "companionableness"