Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
convenablement
Jump to user comments
phó từ
 • (thân mật) được được
 • đứng đắn
  • Un homme pauvre mais convenablement vêtu
   một người nghèo nhưng ăn mặc đứng đắn
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thích hợp
Related search result for "convenablement"
 • Words contain "convenablement" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  hẳn hoi chôn cất ra
Comments and discussion on the word "convenablement"