Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
incomparability
/in'kɔmpərəblnis/ Cách viết khác : (incomparability) /in,kɔmpərə'blnis'biliti/
Jump to user comments
danh từ
  • tính không thể so sánh được
  • sự có một không hai, sự vô song
Comments and discussion on the word "incomparability"