Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
inexactement
Jump to user comments
phó từ
  • không đúng, không chính xác, sai
    • Rapporter inexactement les paroles de quelqu'un
      thuật lại không chính xác lời của ai
Comments and discussion on the word "inexactement"