Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
jelly-like
/'dʤelilaik/
Jump to user comments
tính từ
  • như thịt nấu đông; như nước quả nấu đông, như thạch
Related search result for "jelly-like"
Comments and discussion on the word "jelly-like"