Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, )
nóng bỏng
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • brûlant
  • Mặt trời nóng bỏng
   un soleil brûlant
  • Chén nước trà nóng bỏng
   une tasse de thé brûlant
  • Vấn đề nóng bỏng
   une question brûlante
 • qui flambe
  • Họng nóng bỏng
   gorge qui flambe
Related search result for "nóng bỏng"
Comments and discussion on the word "nóng bỏng"