Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
ngồi chéo khoeo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Ngồi trong tư thế vắt chân nọ lên trên chân kia.
Related search result for "ngồi chéo khoeo"
Comments and discussion on the word "ngồi chéo khoeo"