Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
ngoại thành
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Vùng còn là nông thôn, thuộc quyền hành chính của một thành phố.
Related search result for "ngoại thành"
Comments and discussion on the word "ngoại thành"