Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pavoiser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • treo cờ, trưng cờ
  • Pavoiser sa maison
   treo cờ trước nhà
 • (hàng hải) chăng cờ ăn mừng
nội động từ
 • treo cờ, trưng cờ
  • Inviter la population à pavoiser
   yêu cầu nhân dân treo cờ
 • (nghĩa bóng; thân mật) vui mừng
  • Il n'y a pas de quoi pavoiser
   chẳng có gì đáng vui mừng
Related search result for "pavoiser"
Comments and discussion on the word "pavoiser"