Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pensionnat
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • nhà ký túc, ký túc xá
  • élèves d'un pensionnat
   các học sinh của nhà ký túc
  • Tout le pensionnat est en promenade
   cả ký túc xá đang đi chơi
Comments and discussion on the word "pensionnat"