Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
phalère
Jump to user comments
danh từ giống cái
  • (động vật học) bướm đầu bò
Related search result for "phalère"
Comments and discussion on the word "phalère"