Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
planet-struck
/'plænit,strikən/ Cách viết khác : (planet-struck) /'plænit,strʌk/
Jump to user comments
tính từ
  • bàng hoàng, kinh hoàng, hoảng sợ, khiếp s
Related search result for "planet-struck"
Comments and discussion on the word "planet-struck"