Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
préférence
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự thích hơn, sự ưa hơn
  • Donner la préférence à quelque chose
   thích vật gì hơn
 • sự ưu tiên; sự ưu đãi
  • Droit de préférence
   quyền ưu tiên
  • Par ordre de préférence
   theo thứ tự ưu tiên
 • (số nhiều) lòng ưu đãi
  • Avoir des préférences pour quelqu'un
   ưu đãi riêng ai
  • de préférence
   thích hơn
  • Je sors le matin de préférence
   tôi thích đi ra ngoài buổi sáng hơn
  • par préférence à; de préférence à
   thích hơn là
Related search result for "préférence"
Comments and discussion on the word "préférence"