Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
reffection
/ri'flekʃn/ Cách viết khác : (reffexion) /ri'flekʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự phản chiếu, sự phản xạ, sự dội lại
  • the reffection of light
   sự phản xạ ánh sáng
  • the reffection of sound
   sự dội lại của âm thanh
  • angle of reffection
   (toán học) góc phản xạ
 • ánh phản chiếu; ánh phản xạ, ánh
 • sự suy nghĩ, sự ngẫm nghĩ; (số nhiều) những ý nghĩ
  • lost in reffection
   trầm ngâm suy nghĩ
  • on reffection
   sau khi suy nghĩ kỹ
 • sự phản ánh
 • sự nhận xét, sự phê phán
 • sự chỉ trích, sự chê trách, sự khiển trách
  • to cast reffections on someone
   chỉ trích ai, khiển trách ai
 • điều làm xấu lây, điều làm mang tiếng, điều làm mất uy tín
  • this is a reffection on your honour
   cái đó làm cho anh ta mang tiếng
 • câu châm ngôn
Related search result for "reffection"
Comments and discussion on the word "reffection"