Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se produire
Jump to user comments
tự động từ
 • xảy ra
  • Un changement s'est produit
   một sự thay đổi đã xảy ra
 • biểu diễn
  • Il se produira sur la scène
   nó sẽ biểu diễn trên sân khấu
 • (từ cũ, nghĩa cũ) ra mắt
  • Se produire en public
   ra mắt công chúng
Related search result for "se produire"
Comments and discussion on the word "se produire"