Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
slop-room
/'slɔprum/
Jump to user comments
danh từ
  • phòng phân phát quần áo chăn màn cho lính thuỷ (trên tàu)
Related search result for "slop-room"
Comments and discussion on the word "slop-room"