Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
trắng đục
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Trắng lờ lờ như sữa : Mặt kính cửa sổ trắng đục.
Related search result for "trắng đục"
Comments and discussion on the word "trắng đục"