Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
trị vì
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Giữ ngôi vua cai trị đất nước: trị vì thiên hạ trị vì trăm họ.
Related search result for "trị vì"
Comments and discussion on the word "trị vì"