Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
transpierce
/træns'piəs/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • đâm qua, chọc qua, giùi qua, đục qua
Related search result for "transpierce"
Comments and discussion on the word "transpierce"