Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
unascertained
/'ʌnæsə'teind/
Jump to user comments
tính từ
  • không được xác minh, không được xác định
Related search result for "unascertained"
Comments and discussion on the word "unascertained"