Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
addressable
Jump to user comments
Adjective
 • (một vấn đề hay tình huống) có thể giải quyết được
  • Let’s start with the more easily addressable issues.
   Chúng ta hãy bắt đầu với các vấn đề dễ giải quyết hơn.
 • (kỹ thuật) có thể định địa chỉ
  • All Points Addressable (APA)
   tất cả các điểm đều có thể định địa chỉ
Comments and discussion on the word "addressable"