Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
available
/ə'veiləbl/
Jump to user comments
tính từ
 • sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể dùng được
  • by all available means
   bằng mọi phương tiện sẵn có
  • available finds
   vốn sẵn có để dùng
 • có thể kiếm được, có thể mua được
  • this book is not available
   quyển sách này không thể mua được (không thể kiếm đâu ra được)
 • có hiệu lực, có giá trị
  • ticket available for one day only
   chỉ có giá trị trong một ngày
Related words
Related search result for "available"
Comments and discussion on the word "available"