Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
anoesis
/,nou'i:sis/
Jump to user comments
danh từ
  • (tâm lý học) trạng thái tỉnh nhưng không suy nghĩ được
Related search result for "anoesis"
Comments and discussion on the word "anoesis"