Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
anybody
/'eni,bɔdi/
Jump to user comments
danh từ
 • (thông tục) một người nào đó
  • two or three anybodies
   hai hoặc ba người nào đó
đại từ
 • người nào, ai
  • is there anybody there?
   có ai ở đó không?
 • bất kỳ ai, bất cứ ai
  • anybody else
   bất kỳ người nào khác
  • he is not doing anybody any harm
   hắn không làm hại gì cho ai cả
  • anybody would think him mad
   bất kỳ ai cũng tượng nó điên
 • một người ít nhiều quan trọng
Comments and discussion on the word "anybody"