Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
arbalétrier
Jump to user comments
danh từ giống đực
  • (kiến trúc) kèo
  • (sử học) lính bắn nỏ
Related search result for "arbalétrier"
Comments and discussion on the word "arbalétrier"