Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
architecte
Jump to user comments
danh từ
 • kiến trúc sư, nhà kiến trúc
  • L'Ordre des architectes
   tổ chức của các kiến trúc sư, kiến trúc sư đoàn
  • Architecte d'intérieur
   chuyên viên trang trí nội thất
  • L'architecte d'un système d'information
   người thiết kế một hệ thông tin
 • (tôn giáo) (Architecte) thượng đế, hóa công
Comments and discussion on the word "architecte"