Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
arrear
/ə'riə/
Jump to user comments
danh từ
 • (số nhiều) việc đang làm dở, việc chưa làm xong
  • arrears of work
   việc đang làm dở, việc chưa làm xong; việc chưa làm được
 • (số nhiều) nợ còn khất lại, tiền thiếu lại (chưa trả)
  • to be in arrears
   còn khất lại, còn thiếu lại (chưa trả)
  • arrears of rent
   tiền thuê nhà còn khất lại
 • (từ cổ,nghĩa cổ) phía sau cùng, phần cuối cùng (đám rước...)
IDIOMS
 • in arrear of
  • sau, đằng sau
Related search result for "arrear"
Comments and discussion on the word "arrear"