Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
burdensome
/'bə:dnsəm/
Jump to user comments
tính từ
  • đè nặng, nặng nề; là gánh nặng cho
  • làm khó chịu, làm bực mình; làm mệt mỏi
Related words
Comments and discussion on the word "burdensome"